بسته حیاتی ویتال ۵ با نوشیدنی فریدام (Vital 5 Pak (with Freedom