اف ۱۵ (متوسط ١ و ٢، وانیلی) (F15 (Intermediate 1 & 2 /Vanilla