اف ۱۵ (پیشرفته ١ و ٢، وانیلی) (F15 (Advanced 1 & 2 /Vanilla